top of page
81-lY6grXCjiz.png

מבוא : דף תרמוגרפיה

52-75KBnA9Gcz.jpg

בדף זה תוכלו למצוא  כל המידע הקשור   לתרמוגרפיה כגון: מידע, חשיבות, הסריקה התרמוגרפית, כתבות בנושא, ובדיקות  שבצעו על ידינו

1.

2.

סריקה תרמוגרפית בלוחות חשמל

סריקה תרמוגרפית בלוחות חשמל הינה בדיקה ע"י  "מצלמה" הקולטת את הקרינה האינפרא אדומה הנפלטת מהאביזרים בלוח החשמל , ביחס ישיר לטמפרטורה שלהם . ה"מצלמה" מתרגמת את הקרינה האינפרא אדומה , שאינה נראית לעין האדם , לתמונה הנראת לעין ומציגה אותה ע"י קשת צבעים המצביעים על רמות הטמפרטורה בלוח החשמל.

על מנת להעניק לעסק "אישור עסק"  ע"י הביטוח , רישוי עסקים ואו כיבוי אש , המתקן נדרש לעבור גם בדיקה תרמוגרפית .

בארץ קיים תקן 1525 , שבו מופיעה במפורש הדרישה לביצוע סריקה תרמוגרפית אחת לשנה בשנאים, לוחות חשמל במתח נמוך ובמתח גבוה ובמתקני חשמל אחת לשנה.
כמו כן גם קיים תקן אמריקאי NFPA 70B RECOMMENDED PRACTICE FOR ELECTRICAL EQUIPMENT MAINTENANCE  שנכתב בדרישותו :
20.17.5 –   -  סריקות אינפרא אדומות יתבצעו אחת לשנה. סריקות תכופות יותר יבוצעו במקרה של ממצאים מדאיגים בבדיקות קודמות, התקנת ציוד חדש, שינוי במדיניות תפעולית, או בתנאים סביבתיים.
20.17.5.2 –    -  סריקות אינפרא אדומות יש לבצע בתקופות בהן מופעל העומס המרבי, אולם, לא פחות מ- 40% מהעומס הנומינלי.
באישורים לשירותי כבאות נדרש במפורש נימוק של הבודק, במידה ולא מתבצעת סריקה תרמוגרפית.
יש להדגיש כי סריקה תרמוגרפית היא מדידה במתקן חי ולכן היא מותרת רק לבעל רישיון מתאים לגודל המתקן.

סריקה תרמוגרפית , משמשת גם כלי יעיל ביותר לאיתור תקלות שונות בלוחות החשמל וזאת לפני כשל  באספקת החשמל ואו פריצת שריפה .

רשימת תקלות אופייניות בלוחות החשמל הניתנות לאיתור ופיתרון לפני קרות הכשל / שריפה לדוגמא:

מצב של מגעים רופפים וחיבורי חשמל  לקויים .

התחממות מוליכים מעבר למותר  כתוצאה מריבוי חוטים בצנרת.

 העמסת יתר , שימוש בכבלים בקוטר נמוך מהנדרש, צריכת חשמל גבוה .

איזור הלוח אינו מאוורר מספיק .

בשימוש בהדמיה זו , ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים ובעל ניסיון , ניתן לאתר תקלות מבעוד מועד ולתכנן את הטיפול בלוח החשמל בזמן שנוח לנו וללא השבתה של כל המתקן בקרות התקלה .

לסיכום : למרות שקיים תקן ולמרות חשיבות הבדיקה התרמוגרפית , אין מספיק הבנה לחשיבות הגדולה בביצוע בדיקה זו, וכמובן שהאכיפה אינה מספקת .

בעל מתקן אחראי, ידאג לבדיקה תרמוגרפית בטווח של בין שנה ל-3 לפי סוג פעילות המתקן ( משרדים מספיק 3-5 שנים , מפעל בעל מכונות וצריכת חשמל גבוהה, לפחות פעם בשנה) .

יש לוודא כי הסוקר הוא בעל תעודת חשמלאי המתאימה לגודל המתקן .

הבדיקה תעשה כאשר המתקן הנבדק יהיה בעומס מלא ככל האפשר.

הבדיקה תעשה כאשר הוסרו כל הפנלים והחלקים המכסים את האביזר הנבדק .

 

 

 

 

bottom of page