top of page

הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי 

לאור כניסת הרכבים החשמליים לארץ ,נדרשה רשות החשמל להפיק קובץ הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי.

bottom of page