top of page

גלאים עצמאיים בדירות מגורים

גלאים עצמאיים בדירות מגורים
בניית מגדלי המגורים יוצרים מצבים חדשים של סכנות שהרשויות מנסות להתגבר עליהם . במאמר הזה נדון בדרישה לגלאי עשן עצמאיים שיותקנו בדירות המגורים ,כדי להתריע בפני פריצת אש.
הגלאים הללו כפי ששמם מעיד עליהם , הם לא חלק ממערכת של גלאים  נצנצים , רמקולים ורכזת , אלא כל גלאי הוא בפני עצמו . הגלאי יודע לזהות עשן ואז להפעיל את הסירנה הבנויה בו.
כיום כל בניה חדשה ,כבר בזמן הבקשה להיתר ,יקבע בהוראת נציב כבאות והצלה ותקנות התכנון והבניה הצורך בהתקנת גלאים עצמאיים .
הגלאי יהיה מוזן מרשת החשמל  ויהיה בעל סוללת גיבוי ומאושר לפי   תקן ישראלי  1220 חלק 5.
הגלאי יוזן ממעגל יעודי המזין רק את מעגל הגלאי או שיחובר למעגל תאורה . את הגלאי ניתן להזין בגידים 1.5 ממ"ר וההגנה (מפסק חצי אוטומטי) בלוח החשמל תהיה 10 אמפר . במקרה של חיבור הגלאי למעגל תאורה , יש לוודא השחלת גיד נוסף ( פאזה קבועה) , על מנת שלא להפסיק את הזינה לגלאי בזמן כיבוי האור ע"י מפסק התאורה של המעגל הרלוונטי .
לפני חיבור הדירה לזרם החשמל הקבוע ע"י חברת חשמל לישראל , כלומר בשלב שעדיין המתקן מוזן מ"חשמל זמני" , יש לבצע בדיקת תקינות גלאים ע"י גורם מוסמך ,אשר יבדוק את הגלאים ויתן אישור תקינות . הדרישה היא לבדוק את כל הגלאים בכל הדירות וזאת בתנאי שמדובר על בניין רגיל או גבוה , ולבניין המוגדר כ-רב קומות יבדקו לפחות 50 אחוז מהדירות . בכל מקרה יש להחתים את החשמלאי / הקבלן המבצע על חיבור כל הגלאים למתח זינה ובמעגל יעודי מתאים . לאחר חיבור הדירה לחברת חשמל וקבלת מונה , יש לדרוש "הצהרת חשמלאי"  לגבי חיבור כל הגלאים בבניין למתח הזינה וסוללות .
מיקום הגלאים חשוב מאד ויש להקפיד על מרחקים כלהלן :
  1. הגלאים יותקנו בכל מבואה של מקבץ חדרים ומיקומו יהיה בהתאם להוראות נציב 550 .
  2. הגלאי יותקן במרחק העולה על 11 ס"מ מכל קיר .
  3. הגלאי יותקן במרחק העולה על 1.5 מ' מפחת מיזוג אויר או מאוורר תקרה .
  4. הגלאי יותקן במרחק העולה על 1 מ' מדלת כניסה לאמבטיה /מקלחת.
  5. בדיקת הגלאים דורשת הכנה מוקדמת ויש לוודא כי הגלאים היו תחת מתח חי לפחות 12 שעות לפני הביקורת וזאת על מנת שהסוללה הפנימית תהיה טעונה (בנוסף לסוללות הגיבוי הקיימות ).
הבדיקה כוללת : בדיקת פעולת מפסק הבדיקה שעל הגלאי לוודא כי הגלאי צופר בהתאם , יותז גז יעודי על הגלאי לוודא כניסה לעבודה ותמדד עוצמת הצופר .
מסירת המתקן לבעלים תכלול את המסמכים הבאים:
  1. חוברת הדרכה המדגימה את ההתקנות בדירה
  2. הוראות יצרן
  3. מידע מודפס להקמת תוכנית פינוי חירום
  4. מידע מודפס של כתובות וטלפונים של מעבדות שירות , תיקון או החלפה לגלאי המאושרות ע"י היצרן/ יבואן .
  5. כל המסמכים יהיו בשפה העברית
 
מחזור חיים של כל גלאי הוא עד 10 שנים כאשר צריך לבצע בדיקה לגלאי לפחות פעם בשנה .
 
לסיכום : יתכן והדרישה הנוספת הזו ,יוצרת קצת "עומס" על דייר שרכש דירה חדשה , אך היתרון הבטיחותי עולה עד אין ערוך מול חסרונות המוצר ( הפעלות "מקריות", החלפת סוללות גיבוי  , בדיקה שנתית וכו).
במהלך עבודותיי , מצאתי לא מעט בעלי דירות חדשות , שפשוט במועד כניסתם לדירה החדשה , פרקו את הגלאים וזרקו אותם לפח האשפה בעיקר מחוסר הבנה והסבר על יעילות ונחיצות הגלאי וכן על דרך תיפעול הגלאים . במאמר זה , אני מקווה שהצלחתי לפזר מעט ערפל מסביב לפריט חדש זה שאנחנו צריכים לחיות איתו ביום יום ולגלות פחות גלאים בפח האשפה.
bottom of page