top of page

תקנות החשמל ( מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך ) התשס"ג – 2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל , התשי"ד – 1954 ( להלן – החוק ) , ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48 (א) לחוק יסוד . הממשלה , וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין , התשל"ז 1977 , אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

1.    הגדרות

בתקנות אלה –

" אבזר" – פריט של ציוד חשמלי המשמש לתמסורת (Transmission)  או לחלוקה (Distribution)  של אנרגיה חשמלית .

" אספקה " – אספקת חשמל ממקור של אנרגיה חשמלית .

" אתר בניה " – אתר שבו מתקיימות עבודות בניה , תיקון , שיפוץ , או הרחבה והריסה של מבנה או שמבצעים בו עבודות עפר .

" בית תקע משוקע " , " בית תקע חד – מופעי " , " בית תקע תלת – מופעי " – כמשמעותם בת"י 1109 .

" דרגת הגנה IP XXX" – דרגת הגנה כמשמעותה בת"י 981 .

" המנהל " – מנהל עניני חשמל כמשמעותו בסעיף 3 לחוק .

" זינה " – אספקת חשמל למיתקן חשמל ארעי לרבות האמצעים הפיזיים לכך .

" זרם " – השיעור האפקטיבי של עצמת הזרם .

" חלק חי " – מצב של מוליך כשהוא מחובר למקור של מתח חשמלי באופן גלווני או השראתי , או כשהוא טעון חשמל .

" חשמלאי" – בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי החוק.

" כלי עבודה " – חפץ אשר באמצעותו ניתן לבצע עבודות חשמל שלא ניתנות לביצוע ביד חופשית בלבד.

" לוח " – מסד וציוד חשמלי המורכב עליו להבטחה של מיתקן חשמלי ארעי , לפיקוד ולבקרה למעט בתי תקע ומפסקים לאורך מעגל סופי .

" לוח משנה" – לוח הניזון מלוח אחר.

"לוח ראשי " – לוח הניזון במישרין ממקור האספקה והמיועד להזין מיתקן חשמלי בשלמותו.

" מבטח " – אבזר המשמש להפסקה אוטומטית של זרם יתר המעגל או בקו .

" מבנה קבוע " – מבנה שאינו מיועד לפירוק לאחר גמר העבודה.

" מוליך " – גוף המיועד להעברת זרם חשמלי .

" מיתקן חשמלי " – כהגדרתו בחוק.

"מתקן חשמלי ארעי " – מיתקן חשמלי המוקם לתקופה קצובה ולמטרה מוגדרת , המורכב בעיקרו מציוד מיטלטל והמפורק עם סיום העבודה באתר בניה.

"מכשיר " – ציוד המיועד להמרה במתכוון של אנרגיה חשמלית באנרגיה חשמלית אחרת או באנרגיה מסוג אחר.

" מעגל " – מספר מוליכים על אביזרהם , המוגנים באמצעות מבטח משותף .

" מעגל סופי " – מעגל המחובר ישירות למכשיר או לבית תקע.

" מעטה " – מעטה רצוף , יחיד או מורכב מכמה שכבות , המיוצר עם ייצורו של הכבל .

" מפסק מגן " – מפסק המיועד לנתק אוטומטית מיתקן חשמלי המוגן על ידו ממקור הזינה במקרה של הופעת זרם דלף לאדמה .

" מפסק ראשי " – מפסק המיועד למיתוג מיתקן חשמל ארעי בשלמותו .

" מקום סכנה מוגברת " – מקום שבו התנאים או תהליכי העבודה מגדילים באופן ניכר את הסכנה להלם חשמלי , לשריפה , להתפוצצות ולפגיעה מכנית או כימית במיתקן חשמלי .

" מתח " – בזרם חילופין – שיעורו האפקטיבי , בזרם ישר – שיעורו כאשר תכולת האדוות בו אינה עולה על 10 אחוזים .

" מתח נמוך " – מתח העולה על מתח נמוך מאוד ואינו עולה על 1000 וולט בזרם חילופין או 1500 וולט בזרם ישר בין כל שני מוליכים באותה שיטת אספקה.

" מתח נמוך מאוד" – מתח שאינו עולה על 24 וולט בזרם חילופין או 60 וולט בזרם ישר בין כל שני מוליכים באותה שיטה .

" סוג אספקה " – מאספקה המאופיינת על ידי מניה נפרדת , מקור אספקה נפרד , דרגות חיוניות שונות וכיוצא באלה .

" סוג וו " – סוג ציוד המיועד לזינה במתח נמוך , שחלקיו החיים מבודדים בבידוד כפול או בבידוד מוגבר .

" פתיל" – גיד כפיף או כמה גידים כפיפים מבודדים , שזורים יחד או לא שזורים , המאוגדים במעטה חיצוני משותף או המחוברים ביניהם .

" ציוד " – כלל הפריטים המהווים מיתקן חשמלי או חלק ממנו .

" ציוד מיטלטל " – ציוד המיועד , בשימוש הרגיל בו , להעברה ממקום למקום .

" ציוד נייח " – ציוד שאינו ניתן להעברה בנקל ממקום למקום .

" ציוד קבוע " – ציוד המיועד לשימוש כשהוא מוחזק במקומו ואינו ניתן להעברה ממקום למקום בלא שימוש בכלים .

" קו "-  מעגל מזין לוח

" שיטת אספקה" – אספקת חשמל המאופיינת על ידי סוג הזרם , התדר , מספר המוליכים , המתחים בין המוליכים ובין המוליכים לאדמה וצורת חיבור נקודת הכוכב או התווך להארקה .

" תקן " -  תקן ישראלי ( ת"י) כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק התקנים , התשי"ג – 1953 , תקן רשמי כהגדרתו בסעיף 8 (א) לחוק האמור או תקן מן המפורטים בתוספת הראשונה , שכולם הופקדו לעיון הציבור בספריית מכון התקנים , רח' חיים לבנון 42 , תל אביב , ובמרכז המידע של חברת חשמל לישראל בע"מ , אתר תחנת הכוח , חיפה , או תקן אחר שאישר המנהל .

" תקן IEC" – תקן שפרסמה הנציבות הבין לאומית לאלקטרוניקה (International Electrotechnical Commission)

" תקן DIN " – תקן שפרסם מכון התקינה הגרמני (Deutshes Institut Fur Normung )

פרק ב' – כללי

1.    התקנת מיתקן חשמל ארעי

(א)   לא יתכנן אדם , לא יתקין , לא יבדוק , לא יתקן ולא יפקח על התקנתו של מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה ולא יבצע בו שינוי אלא אם כן הוא חשמלאי .

(ב)   על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם שאינו חשמלאי לבצע שינוי במיתקן כאמור אם השינוי אינו מצריך שימוש בכלי עבודה , וכן לבדוק מפסק מגן באמצעות לחיצה על לחיץ הבדיקה כאמור בטור ד' בתוספת השניה.

bottom of page