top of page

תקנות החשמל (עבודה במתקן חי או בקרבתו) התשע"ד 2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל , התשי"ד 1954 ( להלן – החוק
) , ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת , לפי סעיף 21א לחוק – יסוד , הכנסת , וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין , התשל"ז -1977 אני מתקין תקנות אלה :

מאת : שלמה סטובצקי  תגיות : חוק החשמל , בודק החשמל

פרק א : פרשנות

1.      הגדרות

התקנות אלה-

" בדיקת קבלה" – בדיקת ציוד במעבדה להתאמתו לדרישות התקן קודם הכנסתו לשימוש .

"בדיקה תרמוגרפית" – איבחון נקודות חמות במיתקני חשמל , באמצעות מצלמה רגישה לטמפרטורה .

" גודל מתקן " – ערך הנקבע לפי זרם הכיול או הכוונון של המפסק הראשי בלוח המזין את המתקן או חלק ממנו שבו מבוצעת העבודה

" חיבור גלווני " – חיבור במתכוון בין שני  מוליכים לצורך העברת זרם .

" חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המתקן " – בעל רישיון , המתאים לעוצמת הזרם במתקן שבו מבוצעת העבודה לרבות חשמלאי מסויג.

" מבודד "- מופרד מסביבתו מבחינה גלוונית על ידי חומר בידוד , ולעניין מתח גבוה – על ידי בידוד כפול וסיכוך מוארק.

" מדידה במיתקן חשמל " – פעולה למדידת ערכים חשמליים לרבות בדיקת העדר מתח .

"מוליך" – גוף המיועד להעביר זרם חשמלי.

"מתקן" – מתקן חשמלי כהגדרתו בחוק.

"מתקן חי " – מתקן או חלק ממנו ( להלן – חלק חי) , שמחובר למרקור זינה בחיבור גלווני או השראתי , או שהוא טעון חשמל .

" מעבדה " – מעבדה מוסמכת לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות , התשנ"ז 1997 , שיש לה אמצעים מתאימים לבדיקת ציוד לעבודה במתקן חי , במפורט בתוספת השנייה .

" מתח גבוה " – מתח בין שני מוליכים כלשהם באותו מעגל העולה על 1000 וולט בזרם חילופין או 1500 וולט בזרם ישר , ואינו עולה על 52 קילווולט בזרם חילופין או 74 קילווולט בזרם ישר .

" מתח נמוך " – מתח בין שני מוליכים כלשהם באותו מעגל העולה על 50 וולט בזרם חילופין או 120 וולט בזרם ישר ואינו עולךה על 1000 וולט בזרם חילופין או 1500 וולט בזרם ישר .

" ניקוי בהתזה " – ניקוי מתקן חי באמצעות התזת חומרי ניקוי או מים .

" עבודת חשמל " – התקנה , בדיקה, שינוי , תיקון , או פירוק של מתקן חשמלי , לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכנית טכנית לביצועה.

" עבודה במתקן חי " – עבודה שבה חשמלאי בא במגע עם חלק חי שאינו מבודד או עם חלק שאינו מבודד העלול להפוך לחלק חי בשעת ביצמוע העבודה במתקן , לרבות כל עבודה הכרוכה בחדיקה של חלק כלשהו מגוף החשמלאי או ציוד שבידו לתחום עבודה במתקן חי , למעט מדידה במתקן כמפורט בתקנה 14 , בדיקה תרמוגרפית כמפורט בתקנה 15 וניקוי בהתזה כמפורט בתקנה 16.

"עבודה בקרבת מתקן חי " – עבודה , שבה חשמלאי או עובד חודר לתחום הקרבה למתקן חי עם חלק כלשהו מגופו או בציוד שבידו , למעט עבודה במקום שבו קיים מחסום פיסי קבוע מחומר מתכתי מוארק או מחומר מבודד מתאים , המונע חדירה לתחום מתקן חי .

"ציוד " – אביזרים וכלים המשמשים לעבודה במתקן חי או בקרבת מתקן חי .

"קשת חשמלית " – זרם חשמלי העובר דרך אויר או גזים בטמפרטורה גבוהה כתוצאה מירידת ערך הבידוד של האוויר או הגז.


" רדיוס DL " – ערך המגדיר את תחום העבודה במתקן חי.

" רדיוס DV " – ערך המגדיר את המרחק בין חלק חי של המתקן לבין הקצה החימוני של תחום הקרבה למתקן חי , לפי איורים 1 ,2 ,ו-3 והטבלה שבתוספת הראשונה .

" תחום העבודה המתקן חי " – תחום המקיף חלקים חיים ברדיוס DL מסביב לחלק חי , לפי איורים 1 , 2 ,ו-3 והטבלה שבתוספת הראשונה לפי המתח הנקוב של המתקן .

" תחום הקרבה למתקן חי " – תחום שמעבר לרדיוס DL ועד קצה רדיוס DV , לפי איורים 1 , 2 , ו-3  והטבלה שבתוספת הראשונה .

" תקן " תקן מן המפורטים בתוספת השנייה , שכולם פתוחים לעיון הציבורי במשרדי מכון התקנים הישראלי.

" תקן ישראלי " – תקן ישראלי  ה(ת"י ) , כמשמעותו בחוק התקנים , התשי"ג 1953 ( להלן – חוק התקנים  ) , וכתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים , שעותק שלו פתוח לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי , והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים , שכתובתו www.energy.gov.il , בהעדר הפניה כאמור , לא יהיה תוקף לתקן ישראלי לענין תקנות אלה .

פרק ב' : עבודה במיתקן חי .

2.      תנאים שבהם מותרת עבודה במתקן חי

(א)   לא תבוצע עבודה במתקן חי במתח נמוך או במתח גבוה אלא אם כן הפסקת האספקה החשמלית למיתקן עלולה לגרום לאחד מאלה :

(1)   סכנה לחיי אדם או לבריאותו.

(2)   שיבוש בתהליכי ייצור המחייבים אספקת חשמל רציפה.

(3)   שיבוש בקיום שירותים לציבור .

(4)   שיבוש באספקת חשמל ממערכת החשמל של בעל רישיון ספק שירות חיוני כמשמעותו בחוק משק החשמל , התשנ"ו 1996.

(ב)   על אף האמור בתקנת משנה (א) , העובודות המפורטות להלן אפשר לבצען במתקן חי :

(1)   החלםפת מכשיר מדידה , אבזר פיקוד , אבזר הגנה או מיתוג המותקן במעגל פיקוד של עד 10 אמפר .

(2)   החלפה , ניתוק , חיבור ובדיקת מכשיר למניית אנרגיה ובלבד שיתקיימו כל אלה :

(א)   קיים קושי באיתור מבטחי המנתקן או שאותם מבטחים משמשים להגנה על כמה מיתקנים .

(ב)   עוצמת הזרם של המתקן אינה עולה על 100 אמפר .

(ג)    ההחלפה מבוצעת בהתאם להוראה בכתב של חשמלאי הנדסאי לפחות .

3.      תנאים שבהם אסורה עבודה במתקן חי

על אף האמור בתקנה 2 לא תבוצע עבודה –

(1)   במתקן חי הנמצא במבנה בעל תקרה וקירות , בזמן סופת ברקים .

(2)   במתקן חי שאינו נמצא במבנה בעל תקרה וקירות בזמן מזג אויר סוער כגון גשם שוטף , סופת ברקים או רוחות חזקות .

(3)   במיתקן חי אם מצויים בו גזים , או חומרים דליקים או נפיצים אחרים .

4.      גורם מבצע עבודה במתקן חי .

(א)   עבודה במתקן חי תעשה בידי צוות חשמלאים כמפורט להלן :

(1)   אחד מחברי הצוות יהיה אחראי על ביצוע העבודה ( להלן – האחראי) , האחראי יהיה בעל רישיון חשמלאי המתאים לגודל המתקן , האחראי יהיה נוכח במקום בעת ביצוע העבודה וישגיח במשך כל זמן ביצועה .

(2)   חשמלאי אחר אחד לפחות בצוות יהיה בעל רישיון המתאים לגודל המתקן או רישיון מסוג נמוך ממנו בדרגה אחת

(ב)   מספר כל חברי הצוות , ובכלל זה האחראי , יהיה :

(1)   במתקן חי במתח נמוך – שני חשמלאים לפחות .

(2)   במתקן חי במתח גבוה – שלשה חשמלאים לפחות .

(ג)    עבודה במתקן חי תבוצע בהתאם להוראות בכתב הנוגעות למתקן שבו מבוצעת העבודה שיינתנו על ידי חשמלאי בעל רישיון –

 

(1)   במתח נמוך –

(א)   במתקן בעל עוצמת זרם עד 3x630 אמפר – חשמלאי הנדסאי לפחות .

(ב)   במתקן בעל עוצמת זרם מעל 3x630  אמפר – חשמלאי מהנדס .

(2)   במתח גבוה – חשמלאי מהנדס .

 

(ד) על אף האמור בתנות משנה (ב) ו- (ג) יכול שעבודות לפי תקנה 2(ב) יבוצעו בידי חשמלאי יחיד בעל רישיון מוסמך לפחות או חשמלאי מסווג.

(ה) חל שינוי בציוד או במבנה של המתקן או בשיטת העבודה , לאחר מתן הוראות כאמור בתקנת משנה (ג) או בתקנה 2(ב) (2) (ג) , לפי העניין , יינתנו הוראות חדשות לביצוע העבודה באותו מתקן .

 

5.      תפקידי האחראי .

לפני כל עבודה שמבצע צוות , יפעל האחראי כדלקמן :

(1)  יפרט לכל אחד מחברי הצוות את ההוראות כאמור בתקנה 4(ג) או 2(ב) (2) (ג) , לפי העניין , ויתעד בכתב את

(א)   הסיבה לביצוע העבודה במתקן חי , מהסיבות המנויות בתקנה 2.

(ב)   מטרת העבודה ומהותהץ

(ג)    חלוקת העבודה בין חברי הצוות .

(ד)    הסיכונים האפשריים במהלך ביצוע העבודה ואמצעי הבטיחות הנדרשים .

(ה)   גבולות מקום העבודה

(2) יוודא שכל חברי הצוות הבינו את כל ההוראות הנוגעות לביצוע העבודה

(3) יוודא שעמת העבודה של כל אחד מחברי הצוות תהיה יציבה ובטיחותית , ותאפשר לו פעולה חופשית בשתי ידיו .

6.      אמצעי בטיחות – עבודה במתקן חי

לא תבוצע עבודה במתקן חי אלא אם כן ננקטו אמצעי הבטיחות הנדרשים , לפי תנאי המקום , כדי למנוע הלם חשמלי או  פגיעת קשת חשמלית , כמפורט להלן :

(1)   בידוד חלקי המיתקן באופן המונע אפשרות של מגע בחלק חי , למעט החלק שנמצא בטיפול

(2)   בידוד הסביבה שבה מתבצעת העבודה באופן המונע סכנת הלם חשמלי או פגיעת קשת חשמלית .

(3)   בידוד חלקי המיתקן והסביבה שבה מתבצעת העבודה , יותקן באופן שאינו מאפשר את תזוזתו באקראי .

(4)   תיחום סביבת העבודה לשם אזהרת הציבור והרחקתו , באמצעות סרטי אזהרה , שלטי אזהרה או אמצעים אחרים המתאימים למקום העבודה ונסיבותיה.

(5)   ביצוע העבודה באור יום או בתאורה מלאכותית בעוצמה המאפשרת ראיינ ברורה ונוחה של חלקי המיתקן , לרבות זיהוי צבעים .

(6)   שימוש בציוד המתאים לאותה עבודה .

(7)    שימוש בציוד מגן אישי המתאים לאותה עבודה , כמפורט בתוספת השנייה.

(8)   שימוש בבגדים העשויים כותנה או חומר אחר בעל תכונות דומות כדי להקטין נזק אפשרי לעובד במקרה של הופעת קשת חשמלית .

7.    ציוד לעבודה במתקן חי

(א)   המבצע עבודה במתקן חי , ףלרבות כאמור בתקנה 2(ב) , ישתמש בציוד שאליו מתלווה תעודה או שעליו צוין בתווית או בסימון אחר שהוא מתאים להוראות התקן לפי הרשימה שבתוספת השנייה . תיעוד המצביע על התאמה להוראות התקן יישמר בידי בעל הציוד או בידי מבצע העבודה במתקן חי כל עוד הציוד בשימוש .

(ב)   בידוד המגן מפגיעת הלם חשמלי או קשת חשמלית יהיה במצב תקין לפני תחילת העבודה ובזמן עבודה .

(ג)    התגלה ליקוי בציוד או בבידוד כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) אין להשתמש בו בעבודה במתקן חי אלא אם כן תוקן .

(ד)    אופן השימוש , צורת האיחסון והתחזוקה , השינוע , הביקורת והבדיקות התקופתיות של הכלים והציוד המשמשים לעבודה במיתקן חי יוסדרו באמצעות הוראות טכניות בכבת של חשמלאי מהנדס.

(ה)   ציוד יואחסן במקום מוצל , מאוורר , נקי ויבש ולא ייחשף לקרינה ישירה של שמש , לחום , לשמן או למאמצים מכניים העלולים לפגום בו .

8.      בדיקת ציוד לעבודה במתקן חי .

(א)   ציוד לעבודה במתקן חי ייבדק בדיקת קבלה.

(ב)   ציוד כמפורט להלן ייבדק , נוסף על בדיקת הקבלה , בדיקה חשמלית תקופתית במעבדה :

(1)   ציוד למתח נמוך – כפפות גומי (class0:00) – אחת לשנה לפחות .

(2)   ציוד למתח גבוה –

(א)   כפפות גומי (class1:2:3:4) – אחת לשישה חודשים לפחות .

(ב)   במת הרמה מבודדת , שרוול גומי , כיסוי מבודד, יריעת גומי – אחת לשנה לפחות .

(ג)    מוט מבודד למתח גבוה – אחתץ לשנתיים לפחות .

(ג) ציוד לעבודה במתקן חי ייבדק באופן חזותיפני כל שימוש בו לגבי שלמות , ניקיון ותקינות

 

פרק ג' : עבודה בקירבת מיתקן חי

9.      הגורם המבצע בקרבת מיתקן חי

(א)   עבודה בקרבת מתקן חי תבוצע על ידי צוות חשמלאים .

(ב)   אחד מחברי הצוות יהיה אחראי על ביצוע העבודה (להלן – אחראי עבודה) , אחראי עבודה יהיה חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המתקן ויהיה נוכח במקום ביצוע העבודה וישגיח במשך כל זמן ביצועה , תפקידי אחראי עבודה יהיו כמפורט בתקנה 5 , בשינויים המחוייבים .

(ג)    חשמלאי אחר , אחד לפחות בצוות יהיה בעל רישיון חשמלאי כלשהו .

(ד)    לאחר שיושמו כל אמצעי הבטיחות כמםורט בתקנה 10  יכול שיעברו בקרבת מיתקן חי גם עובדים שאינם בעלי רישין חשמלאי שמבצעים עבודה שאינה עבודת חשמל .

10.   אמצעי בטיחות – עבודה בקרבת מיתקן חי .

לא תבוצע עבודה בקרבת מתיקן חי אלא אם כן ננקטו אמצעי הבטיחות הנדרשים , לפי תנאי המקום , כדי למנוע הלם חשמלי או פגיעת קשת חשמלית והמבטיחים שלא תהיה חדירה לתחום העבודה במיתקן חי כמפורט להלן:

(1)   התקנת מחיצות , יריעות או כיסויים מבודדים או , בהעדר אפשרות להתקינם – ביצוע העבודה בפיקוח צמוד של אחראי העבודה , שישגיח על כך שבשום שלב של העבודה לא יחדור כל חלק מגופו של עובד או כלי עבודה שבידו לתחום המיתקן החי .

(2)   מחיצות , יריעות , כיסויים ואמצעי בטיחות אחרים יותקנו באופן שאינו מאפשר את תזוזתם באקראי .

(3)   תיחום סביבת העבודה לשם אזהרת הציבור והרחקתו , באמצעות סרטי אזהרה , שלטי אזהרה או אמצעים אחרים המתאימים למקום העבודה ונסיבותיה.

(4)   ביצוע העבודה באור יום או בתאורה מלאכותית בעוצמה המאפשרת ראייה ברורה ונוחה של חקלי המיתקן , לרבות זיהוי צבעים .

(5)   שימוש בציוד מגן אישי המתאים לאותה עבודה .

11.  ציוד לעבודה בקרמת מיתקן חי

ציוד לעבודה בקרבת מתקן חי יתאים לנדרש בתקנה 7 , בשינויים המחוייבים .

12.  בדיקת ציוד לעבודה בקרבת מיתקן חי

ציוד לעבודה בקרבת מיתקן חי ייבדק כדלקמן :

(1)   מחיצות , מוטות , יריעות וכיסויים המיועדים לעבודה בקרבת מתקן חי במתח גבוה , ייבדקו בדיקה חשמלית במעבדה , אחת לשנתיים לפחות .

(2)   על אף האמור בפסקה (1) מחיצות , מוטות , יריעות וכיסויים כאמור המאוחסנים באופן קבוע בחדרי חשמל, יכול שייבדקו אחת לארבע שנים לפחות .

13.  מחיצות יריעות וכיסויים מבודדים

(א)    מותקנים מחיצה , יריעה או כיסוי במרחק שווה או עולה על המפורט בטבלה שבתקנת משנה (ב) מחלק של מיתקן חי , מותר להתקרב עד למגע במחיצה , היריעה או הכיסוי , מהצד שבו לא נמצא מתקן החי . תחום העבודה במתקן חי או בקרבת מתקן חי לעניין זה מצויין באיור 2 שבתוספת הראשונה .

(ב)   אם המחיצה , היריעה או הכיסויי מותקנים במרחק הקטן ממתקן חי כמפורט בטבלה שלהלן או שאין אפשרות לדעת מה המרחק , יש להתייחס לעבודה מאחוריהם כאל עבודה בקרבת מיתקן חי , תחום העבודה במיתקן חי או בקרבת מיתקן חי , תחום העבודה במיתקן חי או בקרבת מיתקן חי ביחס לאמור מצויין באיור 3 שבתוספת הראשונה .

מתח נקוב Un(kV)

מרחק בין חלק של מיתקן חי לא מבודד לבין המחיצה (ס"מ)

עד 1

0

3.3

2

6.6

3

12.6

6

22

11

33

16

 

 

 

(ג)    התקנה או הסרה של מחיצה , יריעה או כיסוי שכרוכה בחדירה לתחום מיתקן חי , תבוצע כעבודה במתקן חי או לאחר הפסקת המתח למיתקן .

(ד)    מחיצתוצ , יריעות וכיסויים יתאימו למתח הנקוב של המיתקן ויהיו במצב תקין לפני תחילת העבודה ובזמן העבודה.

(ה)   המבצע עבודה במיתקן חי או בקירבתו יכול להשתמש בציוד מגן אישי ייעודי ומתאים לשימוש לעבודות במיתקן חי או בקרבתו במתח נמוך , במקום מחיצות  ,יריעות או כיסויים מבודדים .

פרק ד : מדידה במיתקן חי .

14.  מדידה במתקן חי

(א)   מדידה במיתקן חי במתח נמוך תבוצע –

(1)   בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות או חשמלאי מסוייג .

(2)   באמצעות מכשירי מדידה תקניים ומתאימים שתקינותם נבדקה קודם השימוש ובמידת הצורך גם אחריו.

(ב)   מדידה במיתקן חי במתח גבוה תבוצע –

(1)   בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות או חשמלאי מסוייג .

(2)   באמצעות מכשירי מדידה תקניים ומתאימים שתקינותם נבדקה קודם השימוש ובמידת הצורך גם אחריו.

(ג)    קיים סיכון למגע מקרי של חלקי גוף האדם בחלק חי , ינקוט החשמלאי באמצעים מתאימים שימנעו הלם חשמלי או קשת חשמלית , באמצעות שימוש במחיתות , יריעות או כיסויים מבודדים או לחילופין בציוד מגן אישי כגון כפפות מבודדות , משקפי מגן או מגן פנים .

 

פרק ה' : שונות

15.   בדיקה תרמוגרפית

 

(א)   בדיקה תרמוגרפית במיתקן מתח נמוך תבוצע בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות או חשמלאי מסוייג

(ב)   בדיקה תרמוגרפית במיתקן מתח גבוה תבוצע בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי =טכנאי לפחות או חשמלאי מסוייג .

(ג)    על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) , עובד שאינו בעל רישיון חשמלאי מתאים יכול לבצע בדיקה תרמוגרפית בתנאי שהבדיקה תבוצע בנוכחותו והשגחתו של חשמלאי בעל רישיון מתאים .

(ד)    במהלך ביצוע הבדיקה התרמוגרפית לא יחדור העובד או חלק גוף שלו או ציוד שבידו לתחום הקרבה למתקן חי DV שבתוספת הראשונה .

16.   ניקוי בהתזה

(א)   ניקוי בהתזה במיתקן מתח נמוך יבוצע בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפ]חות או חשמלאי מסוייג

(ב)   ניקוי בהתזה במתקן מתח גבוה יבוצע בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי טכנאי לפחות או חשמלאי מסוייג .

(ג)    על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) עובד שאינו בעל רישיון חשמלאי מתאים יכול לבצע ניקוי בהתזה בתנאי שהניקוי יבוצע בנוכחותו והשגחתו של חשמלאי בעל רישיון מתאים .

(ד)    ניקוי בהתזה יבוצע עם חומר וציוד מתאים לעבודה במתח הנקוב של המיתקן החשמלי.

(ה)   במהלך ביצוע ניקוי בהתזה לא יחדור העובד או חלק גוף שלו או ציוד שבידו לתחום הקרבה למיתקן חי DV שבתוספת הראשונה.

(ו)      על אף האמור בתקנת משנה (ה) ניתן לבצע ניקוי בהתזה ממסוק אם פיית מיתקן השטיפה מתקרבת למרחק האינו פחות מ-5 ס"מ מהחלק החי .

(ז)     מבצע הניקוי בהתזה ישתמש באמצעי מיגון אישי מתאימים להגנת גופו מפני החומר המותז וקשת חשמלית .

17.  אמצעי הצלה ועזרה ראשונה

בכל עת ביצוע עבודה במתקן חי או בקרבת מתקן חי יהיו במקום עבודה מוט הצלה או אמצעי הצלה מתאים אחר וכן אמצעי עזרה ראשונה.

18.  ביטול

תקנות החשמל (עבודה במתקן חי או בקרבתו ) התשס"Y 2008 – בטלות

 

19.  תחילה

תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) , ואולם מותר לעבוד לפיהן מיום פרסומן .

20.  תחולה

(א)   תקנות אלה יחולו לגבי עבודה במתקן חי או עבודה בקרבת מיתקן חי במתח נמוך ובמתח גבוה.

(ב)    החל משנתיים לאחר יום התחילה , תחולתה של תקנה 7 תהיה רק ביחס לתקנים המפורטים בתוספת השניה אשר אומצו כתקנים ישראלים

 

תוספת ראשונה

(תקנות 1,13,15(ד) ו-16(ה) )

טבלת תחום העבודה במיתקן חי ותחום הקירבהלמיתקן חי לפי המתח במיתקן

מתח נקוב Un(Kv)

Dv רדיוס בסנטימטרים

DL  רדיוס בסנטימטרים

תחום הקירבה למיתקן חי

1.0>

40

20

40-20

3.3

122

22

122-22

6.6

123

26

126-26

12.6

126

26

126-26

22

141

41

141-41

33

156

56

156-56

bottom of page