top of page

תקנות החשמל ( מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט )

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל , התשי"ד 1954 ( להלן החוק) אני מתקין תקנות אלה :

פרק א' : הוראות כלליות

1.    הגדרות

בתקנות אלה –

" אבזר " – פריט של ציוד חשמלי המשמש לתמסורת או לחלוקה של אנרגיה חשמלית

" אזור " – חלל בתוך או בקרבת אמבטיה או תא מקלחת במתקן ביתי , כמתואר באיור שבתוספת .

" אזור 0 " – החלל בפנים באמבטיה או אגן המקלחת עד לגובה של סף גלישת המים מהאמבטיה או המאגן החוצה .

" אזור 1 " – החלל מעל אזור " 0 " עד לתקרת החדר או עיגול שמרכזו בראש המקלחת ברדיוס של 60 ס"מ עד לתקרת החדר.

" אזור 2 " – החלל שנתחם בין אזורים " 0 "או "1 " לבין שטח שבמרחק אופקי של 60 סנטימטרים או עד קיר או מחיצה קבועה אחרת , לפי הקרוב יותר , עד לגובה של 2.25 מטרים .

"אזור 3 " – החלל הנתחם בין איזור " 2 " לבין שטח שבמרחק אופקי של 2.4 מטרים , או עד לקיר או למחיצה קבועה אחרת , לפי הקרוב יותר , עד לגובה של 2.25 מטרים .

" הדקי צרכן " – הדקים של מונה חברת חשמל או הדקים בתיבת חיבור בקרבת המונה האמור המשמשים לחיבור בין רשת חברת חשמל לבין מיתקן הצרכן .

" IPXXX " – דרגת הגנה כמשמעותה בתן ישראלי ת"י 981 כמפורט בטבלה שבתוספת .

" דוד שמש " – דוד לחימום מים באמצעות אנרגית השמש , הכולל גם גיבוי חשמלי.

" זרם יתר " – זרם העולה מסיבה כלשהי על הזרם הנקוב של ציוד חשמלי.

"זרם קצר " – זרם יתר המופיע כתוצאה מתקלה שגרמנ התהוות חיבור בעל עכבה ( אימפדנס ) נמוכה מאוד בין שתי נקודות שקיים ביניהם הפרש פוטנציאלים .

" חי " – מצב של מוליך או אביזר המחובר למקור של מתח חשמלי באופן גלווני או השראתי , או כשהוא טעון חשמל , לרבות מוליך האפס.

" חשמלאי " – בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי החוק .  

" מבטח " – אבזר לניתוק אוטומטי של זרם חשמלי במתקן , כאשר עצמתו גדולה מעצמת הזרם הנקוב שלו . מבטח יכול להיות משני סוגים , נתיך או מפסק אוטומטי.

" מוביל " – צינור , תעלה , מנהרה, פרוזדור, וכל מעבר אחר , המיועדים להכיל מוליכים או כבלים .

" מכשיר " – ציוד חשמלי המיועד להמרה במתכוון של אנרגיה חשמלית באנרגיה חשמלית אחרת או באנרגיה מסוג אחר.

" מכשיר  מטלטל " – מכשיר הניתן להעברה ממקום למקום תוך שימוש תקין בו .

" מכשיר נייח " - מכשיר חשמלי שאינו ניתן להעברה בנקל ממקום למקום .

" מכשיר קבוע " – מכשיר חשמלי מחובר למבנה .

" מנורה מיטלטלת "- מנורה הניתנת להעברה ממקום למקום תוך שימוש תקין בה.

" מנורה קבועה" – מנורה מחוזקת למקומה שאינה ניתנת להעברה ממקום למקום אלא על ידי שימוש בכבלים , לרבות מנורה תלויה על תקרה או על קיר .

"מנתק זרם " – אבזר לניתוק או לחיבור של מעגל חשמלי ללא עומס .

"מעגל " – מוליכים אחדים , המותקנים יחד והמוגנים על ידי מבטח משותף .

" מעגל סופי " – מעגל חשמלי שתחילתו במבטח הקרוב ביותר במעגל למכשיר חשמלי או לבית תקע וסיומו במכשיר או בבית התקע.

" מפסק " – אבזר לניתוק או לחיבור של מעגל תחת עוממס כולל לחיץ ( לחצן ) .

" מפסק אוטומטי " – מבטח בעל מנגנון מכני לניתוק זרם , במקרה של זרם יתר .

" מת " – מצב של מוליך כשהוא מנותק מכל מקור של מתח חשמלי , וחפשי מכל טעינה חשמלית .

" מתח נמוך " – מתח בין מוליכים העולה על 50 וולט ואינו עולה על 1000 וולט .

" מתקן ( חשמלי ) " – מערכת ציוד המשמשת לשם ייצור חשמל , הולכתו , הפצתו, צריכתו , צבירתו , או שינויו ( טרנספורמציה ) , לרבות מבנים , מכונות , מכשירים , מצברים , מוליכים , אביזרים , וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל , הקשורים במיתקן .

" מתקן ביתי "- מתקן במנה למגורים , למשרדים , למסחר או דומה להם .

" נקודת מאור " – קצוות מוליכים במיתקן חשמלי לזינת מנורה קבועה.

" נתיך " – מבטח הפועל על ידי התכת אלמנט .

" סוג וו " – סוג ציוד המיועד לזינה במתח נמוך , שחלקיו החיים מבודדים בבידוד כפול או בבידוד מוגבר .

" עומס יתר " – עומס הגורם לזרם יתר במעגל כאשר אין בו קצר.

" ציוד " – פריטים המהוים חלק ממיתקן חשמלי .

" תקן " – תקן ישראלי שניקבע לפי חוק התקנים התשי"ג 1953  והעדר תקן כאמור – תקן או מפרט כפי שהורה המנהל בכל מקרה או בסוג של מקרים .

 

2.    התקנת מעגל סופי

(א)   לא יתכנן אדם מעגל סופי , לא יתקינו , לא יבדוק אותו ולא ישגיח על התקנתו אלא אם כן הוא חשמלאי .

(ב)   על אף האמור בתקנה משנה (א) מותר לאדם שאינו חשמלאי להתקין חלק ממעגל סופי אם בידו היתר בהתאם לחוק.

(ג)    במיתקן ביתי לא ימצא שום חלק של מעגל סופי הניזון מלוח ראשי אחד בשטח הניזון מלוח ראשי אחר , פרט , למעגל אשר במובל , בהתקנה סמויה , ללא תיבות .

(ד)    על אף האמור בתקנת משנה (ג) מותר שמיתקן הניזון מלוח המיועד לשטח משותף של מבנה יימצא בשטח הניזון מלוח אחר , כגון לחיץ בדירה, המפעיל תאורה בחדר מדרגות .

(ה)   מפל המתח המירבי בין הדקי הצרכן לבין נקודת צריכה כלשהי במיתקן הצרכן לא יעלה על 3% מהמתח הנומינלי של הרשת .

 

3.    התאמה לזרם , למתח לתדר ולדרישות התקן .

 

(א)   ציוד חשמלי של מעגל סופי יותאם לזרם הנקוב של המבטח המגן על המעגל , למתח הנקוב ולתדר הנקוב של המעגל .

(ב)   על אף האמור בתקנת משנה (א) מותן להתקין לתאורה מפסקים בעלי זרם נקוב של 10 אמפר במעגל המוגן על ידי מבטח בעל זרם נקוב של 16 אמפר .

(ג)    ציוד חשמלי במעגל סופי יתאים לדרישות התקן .

 

4.    התאמה למקום ההתקנה

(א)   ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים במקום ההתקנה , כגון: רטיבות , סכנה של פגיעות מכניות , השפעה כימית , אש , התפוצצות , הצטברות אבק או לכלוך הפוגמים באוורור התקין .

(ב)   ציוד חשמלי של מעגל סופי המתחמם במידה העלולה לגרום לסכנת שריפה יורחק מחומר דליק , או יבודד ממנו באמצעות חומר בלתי דליק.

 

5.    ציוד חשמלי

(א)   ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו והוא יתוחזק במצב תקין .

(ב)   בתי תקע לפי תקן ישראלי ת"י 32 ומפסקים ולחיצים לפי תקן ישראלי  ת"י 33 המותקנים בתיבות התקנה גליליות לפי תקן ישראלי ת"י 145 , יחוזקו לתיבות באמצעות שני ברגים לפחות ולא באמצעות תפסנים ( רגליות התקנה )

(ג)    אבזרים כאמור בתקנת משנה (ב) המותקנים בתיבות התקנה קוניות לפי תקן ישראלי ת"י 145 , יחוזקו לתיבות באמצעות תפסנים  ( רגליות התקנה ) .

 

6.    הגנה בפני נגיעה מקרית

ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן המונע נגיעה מקרית בחלקים חיים

7.    שיעור התנגדות בידוד המוליכים

שיעור התנגדות הבידוד של המוליכים במעגל סופי יענה על דרישות תקנות החשמל ( התקנת מוליכים) , התש"ל – 1970.

8.    הזנת מכשיר ממעגלים סופיים אחדים

ניזון מכשיר חשמלי ממעגלים סופיים אחדים , ירוכזו אמצעי הניתוק למעגלים אילו בלוח משותף , בקרבת המכשיר ובקרבת אמצעי הניתוק של מעגלי הזינה ייקבעו שלטי אזהרה ברורים , שלטים כאמור אינם נדרשים כאשר מותקן מפסק משותף לכל המעגלים המנתק אותם בו זמנית .

 

9.    חתך מזערי של מוליכים

(א)   החתך המזערי של מוליכים במעגל סופי יהיה 1.5 ממ"ר נחושת או 6 ממ"ר אלומיניום.

(ב)   מותקנים מוליכים מאלומניום במעגל סופי , יהיה כל ציוד המעגל מותאם לחיבור מוליכים אלה.

(ג)    על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להתקין במעגל סופי מוליכים מנחושת , המיועדים לפיקוד או לאיתות וכן מוליכים בפתילים , שיהיו בעלי חתך קטן מ-1.5 ממ"ר .

 

10.       מספר מעגלים סופיים במתקן ביתי

(א)   במתקן ביתי יותקן מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים או לכל 40 מ"ר של הרצפה , או חלק מהם , הכל לפי המחייב מספר מעגלים רב יותר , חדרי שירותים ומעברים אינם כלולים בחישוב החדרים , אולם שטחם ייכלל בחישוב שטח הרצפה , מטבח ייחשב לחדר .

(ב)   במיתקן בדירת מגורים יותקנו שני מעגלים לפחות לזינת נקודות מאור ובתי תקע .

(ג)    על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר שבחדרי לימוד של מוסד חינוכי יותקן מעגל סופי לשני חדרי לימוד ללא הגבלת שטח הרצפה .

(ד)    המעגלים המיועדים לזינת דוד לחימום מים בעל בידוד תרמי , דוד שמש , מכונת כביסה , מכונת ייבוש , מדיח , תנור בישול או אפיה , תנור אוגר חום או מזגן אויר לא ייכללו במספר המזערי הנידרש של מעגלים סופיים .

 

11.       מספר נקודות מאור ובתי תקע במיתקן ביתי .

(א)   בכל מיתקן ביתי יותקנו נקודת מאור לפחות ושני בתי תקע בכל חדר , או בכל שטח רצפה של 40 מ"ר או חלק מהם , הכל לפי המחייב מספר נקודות מאור ובתי תקע רב יותר , זינת נקודות בין בתי התקע באותו החדר יימתצאו שניים לפחות אשר המרחק ביניהם לאורך הקירות עולה על שני מטרים .

(ב)   בכל מטבח יותקנו נקודות מאור כנדרש בתקנת משנה (א) ובנוסף יותקנו שלשה בתי תקע לפחות . אחד מבתי התקע המיועד לתנור בישול או אפיה , יוזן ממעגל סופי מיוחד , ומוליכי מעגל זה יהיו בחתך של 2.5 ממ"ר לפחות , מותר שבמקום בית תקע זה יותקן לתנור חיבור קבוע עם מפסק.

(ג)    בתי תקע הניזונים מאותו מעגל סופי במתקן ביתי ימוקמו בלא יותר מאשר שני חדרים או 40 מ"ר שטח הרצפה , ללא הגבלת מספרם .

(ד)    מותקן בבית מגורים ברז מים המיועד לפי סוגו ומיקומו למכונת כביסה , יותקן במקום מתאים בקרבתו בית תקע לזרם נקוב של 16 אמפר הניזון על ידי מעגל סופי המיועד רק לו , מוליכי הזינה לבית תקע זה יהיו בחתך של 2.5 ממ"ר .

(ה)   מותר שמעגל סופי מיוחד לבתי תקע בלבד יזין בתי תקע ללא הגבלת מספר החדרים או שטח הרצפה בהם הם מותקנים בתנאי שהם מתכוננים , כייעוד קבוע , לזינת מכשירים שהעומס הכללי שלהם אינו גדול מהעומס הנקוב של המעגל , כגון מאוורים מקומיים למיזוג אויר מרכזי או לחימום על ידי קונבקטורים , מעגל זה לא ייכלל במספר המזערי הנדרש של מעגלים סופיים .

(ו)      אין מניעה להתקין בחדר אחד נקודות מאור הניזונות ממעגלים סופיים שונים.

(ז)     בכל מרפסת ששטחה עולה על 2 מ"ר יהיו לפחות נקודת מאור אחת ובית תקע אחד.

 

12.       חובת התקנת הארקה

נקודות מאור ובתי תקע יצויידו במוליך הארקה , אלא אם כן ניתן פטור לכך לפי תקנות החשמל

 ( הארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט) התשמ"ד 1984.

 

13.       מעגלים למאור במתקן בית חרושת , בית מלאכה או מחסן

בחדר העבודה של בית חרושת , בית מלאכה, או מחסן יותקן מעגל סופי אחד לפחות לנקודות מאור , לשטח רצפה שאינו עולה על 40 מ"ר , ושני מעגלים סופיים לפחות לנקודות מאור , לשטח רצפה העולה על 40 מ"ר .

 

14.       מספר מכשירים במעגל תלת – מופעי

(א)   מעגל סופי תלת מופעי , לא יזין יותר ממכשיר תלת מופעי אחד , אלא אם  כן לכל מכשיר מותקן מבטח המיועד לו בלבד , להגנה בפני עומס יתר .

(ב)   מעגל סופי תלת מופעי יזין מספר כלשהו של בתי תקע תלת מופעים במיועדים למכשיר יחיד מיטלטל ובלבד שהזרם הנקוב על כל בית תקע לא יהיה קטן מהזרם הנקוב של המבטח המגן על המעגל הסופי בפני זרם יתר.

 

15.       זינת מכשירים חד מופעיים ממעגל סופי תלת מופעי

(א)   במתקנים שבמבני ציבור , בניני משרדים , בתי קולנוע , אולמות תעשייה ,ואולמות תיאטרון , מותר להזין מכשירים חד מופעיים ומנורות ממעגל סופי תלת מופעי , ובלבד שבמעגל סופי כזה יותקן מפסק תלת מופעי בלוח הזן .

(ב)   אין להתקין מפסק חד מופעי לניתוק מופע בודד של המעגל התלת מופעי , אלא בלוח אשר בו מותקן מפסק תלת מופעי למעגל .

 

16.       מימדי התיבה להתקנת אביזרים במעגל סופי .

(א)   תיבה המכילה אבזרים חשמליים של מעגל סופי תאפשר הכנסת האבזרים בלא שיהווה לחץ עליהם העלול לגרום להם נזק .

(ב)   מימדי התיבה יאפשרו טיפול נוח באבזרים המותקנים בה , לרבות המוליכים המושחלים לתוכה וחיבוריהם .

17.       סימון התיבה

נמצאת ברכוש המשותף של מבנה המשמש צרכני חשמל אחדים , כגון בחדר מדרגות , תיבה של מיתקן חשמל אשר אינו ניזון מהלוח של הרכוש המשותף , כגון תיבה של המעגל לדוד שמש או למחסן הלא צמוד של אחת הדירות או היחידות , יצויין בתוכה מאיזה לוח היא ניזונה .

 

פרק ב' : התקנת מפסקים ובתי תקע .

18.       גובה מפסק או בית תקע במתקן ומיקום לחיצים לתאורת חדר מדרגות

(א)   הגובה המזערי של התקנת מפסק או בית תקע המתקן יהיה 25 ס"מ מעל פני הרצפה .

(ב)   על אף האמור בתקנת משנה (א) , מותר להתקין במיתקן ביתי מפסק או בית תקע בגובה קטן מ-25 ס"מ מהרצפה , או ברצפה , אם הם בנויים במיוחד להתקנה כזו ועומדים בפני פגיעות מכניות וחדירת מים בתנאים הקיימים במקום התקנתם .

(ג)    במוסדות לילדים , בחדרים המיועדים לילדים עד גיל חינוך חובה , יותקן בית תקע בעל תריסי מגן פנימיים או מכסה (להלן- בית תקע מוגן ) , בגובה של מטר אחד לפחות , ובית תקי לא מוגן יותקן בגובה של 1.8 מטרים לפחות .

(ד)    מפסק ובית תקע בחדרי עבודהשל בית חרושת או של בית מלאכה יותקנו בגובה אשר יבטיח כי הם לא יינזקו בתנאים הקיימים במקום התקנתם .

(ה)   קיים במבנה מיתקן לתאורת חדר המדרגות המופעל על ידי לחיצים , יותקן לחיץ כזה בכל דירה שחדר המדרגות משרת אותה .

 

19.       ציוד חשמלי בחדר אמבטיה או מקלחת

(א)   באזור 0 לא יותקן כל ציוד חשמלי

(ב)   ציוד חשמלי בחדר אמבטיה או מקלחת יהיה בעל דרגת הגנה מזערית של –

באיזור 1 – IPX5X

באיזור 2 – IPX4X              

באיזור 3 – IPX1X              

(ג)    באזורים 1 ו-2 יהיה תיול המותקן על או בעומק של עד 5 סנטימטרים בכבלים או במוליכים מבודדים המושחלים בצנרת העשויה מחומר מבדד וישמש איזורים אלה בלבד . לא יותקנו באזורים האמורים תיבות סעף או חיבור .

(ד)    באזורים 1 , 2 ו- 3 לא יותקנו מפסקים , למעט מפסקים המופעלים באמצעות פתיל משיכה העשוי חומר מבדד.

(ה)   באזורים 1 ו – 2 לא יותקנו כל בתי תקע ואילו באזור 3 מותר להתקין בתי תקע אלה בלבד :

(1)   בית תקע דו קטבי הכולל , בתיבה אחת עמו , שנאי מבדל לפי תקן ישראל  ת"י 899.

(2)   בית תקע כאמור בתקנה 11 (ד) , שיהיה מוגן האמצעות מפסק מגן בעל זרם הפעלה שלא יעלה על 0.03 אמפר .

(3)   בית תקע אחד או יותר שיהיה מוגן באמצעות מפסק מגן בעל זרם הפעלה שלא יעלה על 0.03 אמפר , ואולם יכול שמפסק המגן לבית תקע האמור וכן לבית תקע שבפסקה (2) , יהיה משותף ליותר ממעגל אחד.

(ו)      מותר להתקין באזור ציוד חשמלי כמפורט להלן בלבד :

(1)   באיזור 1 , מכשיר לחמום מים .

(2)   באזור 2 , כאמור בפסקה (1 ) וכן מנורות מסוג וו.

(3)   באזור 3 , כאמור בפסקה (2 ) וכן מפוחי אוורור , מחממי אויר , מייבשי מגבות , מתקן ג'קוזי וכיוצא באלה , וכן מותר להפעיל מכונת כביסה ומכונה לייבוש כביסה .

(ז)     התקנות באזורים 1 ,2 , ו- 3 , יהיו התקנות קבועות .

(ח)   ציוד חשמל המותקן באזוריפ 1 ,2 , ו- 3 למעט ציוד קבוע מסוג וו , יהיה מוגן באמצעות מפסק מגן בעל זרם הפעלה שלא יעלה על 0.03 אמפר , ואולם יכול שמפסק המגן יהיה משותף ליותר ממעגל אחד .

(ט)   לא ישתמשו באזורים 1 ,2 , ו- 3 בחיבור באמצעות תקע מטלטל או במכשיר אשר בפתיל הזינה שלו מורכב מפסק.

 

20.       מפסק או בית תקע בתוך קיר

מפסק או בית תקע המותקנים בתוך קיר יהיו בתוך תיבה מתאימה .

 

21.       תנוחת ידית ההפעלה של מפסקים

מפסקים אשר אופן הפעלתם דומה המותקנים באותו מתקן ובאותו מבנה , למעט מפסקים בלוחות חשמל , יותקנו בצורה אחידה מבחינת פעולת ידית ההפעלה שלהם , תקנה זו לא חלה על מפסקי חילוף לתאורה .

 

 

22.       ניתוק מוליך המופע

(א)   מפסק חד – קטבי במעגל חד – מופעי ינתק את מוליך המופע

(ב)   מפסק תלת – קטבי במעגל תלת – מופעי ינתק את מוליכי המופעים .

 

23.       הסתעפות ממפסק או מבית תקע

(א)   אין להסתעף ממפסק או מבית תקע אל מפסק או בית תקע אחר אלא אם כן המרחק בין מרכז המפסק או בית התקע האחר לבין מרכז המפסק או בית – התקע ממנו הוא מסתעף אינו עולה על 30 ס"מ.

(ב)   אין להשתמש בהדקים של מפסק או בית תקע לחיבור של יותר משני מוליכים בהדק אחד. חתך מוליכים אלה לא יעלה על 1.5 ממ"ר.

(ג)    אין להתקין מהדקים מיוחדים להסתעפות מוליכים בתיבת בית התקע או בתיבת מפסק , אלא אם כן לפי המבנה שלה מיועדת התיבה גם לשמש תיבת הסתעפות.

24.       חיבור מוליכים אל בית תקע

בהתקנת בית תקע יחובר כל מוליך להדק המתאים של בית התקע בהתאם לסימון התקני.

25.       מעגלים סופיים עם סוגי מתח , זרם או תדר שונים

הותקנו באותו מתקן מעגלים סופיים הניזונים מסוגי זרם או מתח שונים או בתדרים שונים

 יהיו בתי התקע לכל סוג זרם או מתח , או לכל תדר בעלי מבנה שונה , על המבנה השונה של בית התקע להבטיח אי חליפות של חיבור מכשירי חשמל אליו .

 

פרק ג : התקנת מנורות

26.       זינת מנורה מיטלטלת

(א)   מנורה מיטלטלת תוזן באמצעות פתיל , השלם לכל אורכו , ללא חיבור ביניים ונראה לעין לכל אורכו , הפתיל לא יעבור בחורים שנקדחו בקירות או במחיצות .

(ב)   על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להתקין מפסק או תקע ובית תקע מטלטלים בפתיל הזינה של מנורה מיטלטלת .

 

27.       מנורה בחדר אמבטיה או במקלחת

מנורה בחדר האמבטיה או במקלחת , תהיה מוגנת בפני חדירת רטיבות בהתאם לתנאים במקום ההתקנה .

28.       קביעת מנורה וחיבורה

(א)   מנורה המורכבת על קיר או על תקרה תיקבע באופן יציב ובחיזוק בר קיימא .

(ב)   מותר לתלות מנורה שמשקלה אינו עולה על 1 ק"ג על פתיל זינה שחתך מוליכיו 0.75 ממ"ר לפחות .

(ג)    ליד כל נקודת מאור בתקרה ייקבע וו תליה המתאים לשאת משקל של 10 ק"ג לפחות.

(ד)    החיבורים בין המוליכים של המנורה ומוליכי המעגל הסופי יישו באמצעות מהדקים מיוחדים .

(ה)   מוליך המופע בבית נורה מתוברג יחובר אל המגעת המרכזית מוליך האפס יחובר אל המגעת הצדדית של בית הנורה .

(ו)      קיימים במנורה אחת בתי נורה המיועדים למתחים שונים יהיו בתי נורה אלה בלתי חליפים .

 

29.       התקנת מפסק למנורה

(א)   לכל מנורה קבועה או לכל קבוצת מנורות קבועות יותקן מפסק עם גישה נוחה.

(ב)   למנורה קבועה המצויידת במפסק על גופה , יותקן מפסק נוסף קבוע מחוצה לה , אם קיימים במתקן מספר מנורות כאלה , מותר להתקין מחוץ למנורות מפסק יחיד משותף לפיקוח על כולן , מפסק כאמור לא נדרש כאשר מנורה קבועה מחוברת באמצעות תקע ובית תקע.

 

פרק ד ' : התקנת מכשירי חשמל למעט קבלים ודודי שמש .

30.       אמצעי ניתוק

(א)   מכשיר חשמלי יצוייד באמצעי לשם ניתוקו מהזינה .

(ב)   על אף האמור בתקנת משנה(א ) מותר להתקין שנאי לזינת פעמון במתח נמוך מאוד ללא אמצעי לשם ניתוקו מהזינה .

 

31.       התקנת מפסק למכשיר קבוע או נייח

(א)   למכשיר חשמלי קבוע או נייח יותקן מפסק קבוע אשר יתאים לזרם הנקוב של המכשיר .

(ב)   המפסק יהיה נפרד מהמכשיר ויותקן בטווח ראיה ממנו אלא אם כן ניתן למפסק לנעילה במצב מופסק.

(ג)    המפסק יהיה דו קטבי למכשיר חד מופעי ובעל שלושה או ארבעה קטבים למכשיר תלת מופעי.

(ד)    על אף האמור בתקנת משנה(א ) , מותר להתקין מפסק נפרד לכל סוג אספקה אם המכשיר ניזון מסוגי אספקה אחדים , מפסקים כאמור יותקנו זה ליד זה ועל המכשיר יצויין באופן בולט כי הוא ניזון מסוגי אספקה אחדים .

 

32.       זינה על ידי תקע ובית תקע

(א)   על אף האמור בתקנה 31 מותר להזין מכשיר באמצעות –

(1)   תקע ובית תקע במקום מפסק , כאשר הזרם הנקוב של בית התקע אינו עולה על 25 אמפר

(2)   חיבור בר שליפה מפסי צבירה ללא הגבלת הזרם שלו בתנאי שקיים מפסק על גוף המכשיר .

(ב)   במכשיר הניזון מסוגי אספקה אחדים הזינה תיעשה באמצעות תקע ובית תקע מיוחדים לכל סוג האספקה אולם אם מותקן פתיל רב גידי המשותף לכל סוגי האספקה , מותר שהזינה תיעשה באמצעות תקע ובית תקע יחיד .

(ג)    ניזון מכשיר באמצעות פתיל יהיה הפתיל שלם לכל אורכו , ללא חיבור ביניים , נראה לעין לכל אורכו ולא יעבור דרך חורים בקירות או במחיצות .

 

33.       אבזרים בפתיל הזינה של המכשיר

על אף האמור בתקנה 32 (ג) מותר להתקין בפתיל הזינה של מכשיר חשמלי אבזרים אלה :

(1)   תקע ובית תקע מטלטלים .

(2)   מפסק מיטלטל למכשיר חד – מופעי , שעוצמת הזרם הנקוב שלו אינה עולה על 10 אמפר .

 

34.       מכשיר חימום בחדר אמבטיה או במקלחת

על אף האמור בתקנה 31 (ב ) , למכשיר חימום המותקן בחדר אמבטיה או במקלחת יותקן מפסק מחוץ לחדר וקרוב ככל האפשר אל הכניסה אליו , על המפסק יהיה סימן ברור ובר קיימא של מצב החיבור וההפסקה שלו.

 

 

35.       התקנת דוד לחימום מים במיתקן ביתי

(א)   מותקן דוד לחימום מים בהתקנה קבועה במיתקן ביתי , תותקן מנורת סימון במקום הנראה לעין , המנורה תעיד על קיומו או העדרו של מתח הזינה המעגל הדוד , אחרי המפסק .

(ב)   על אף האמור בתקנה 31 ( ב  ) מותר שמהפסק לדוד כאמור לא יהיה בטווח ראיה ממנו.

 

36.       זינת מתקן פרסומת

(א)   במעגל הראשוני של שנאי לזינת מיתקן פרסומת אשר מתחו עולה על 1000 וולט , יותקן מפסק נוסף מחוץ למבנה וככל האפשר למטה ממיתקן הפרסומות , ידית ההפעלה של מפסק זה תהיה כלפי מעלה במצב הפסקה וכלפי מטה במצב חיבור , גובה התקנת מפסק כאמור מעל פני האדמה יהיה לא פחות מ – 2.5 מטרים ולא יותר מ – 3 מטרים . על המפסק או לצידו יהיה שלט ברור המציין את ייעודו , המפסק יהיה צבוע בצבע אדום ויסומנו עליו , או בסמוך לו , באופן ברור , מצבי חיבור והפסקה שלו , למפסק כאמור תהיה גישה חופשית .

(ב)   שנאי לזינת מיתקן פרסומת במתח העולה על 1000 וולט בין המוליכים יותקן בתוך תיבה המצויידת במנגנון המנתק את הזרם עם פתיחת מכסה התיבה.

 

37.       זינת מנוע באמצעות כוכב משולש

נעשית זינת מנוע באמצעות מתנע כוכב-משולש מותר להתקין בקטע בין המתנע והמנוע מוליכים בעלי חתך המתאים לזרם הנקוב של המנוע מחולק בשורש של 3 ובלבד שהמבטח בפני זרם קצר של מעגל הזינה מתאים גם להגנה בפני זרם קצר של הקטע האמור .

38.       חתך מוליכים במעגל מתנע

במוליכי המעגל של המתנע , המותקן במעגל הרוטור של מנוע שעובר בו זרם רק בעת ההתנעה , מותר להתקין מוליכים שחתכם מתאים לזרם שאינו קטן מ- 60% מהזרם הנקוב של הרוטור , במקרה האמור אסור שזרם ותכיפות ההתנעות יסכנו את תקינות המוליכים .

39.       הגנה בפני עומס יתר וזרם קצר במעגל מנועי

(א)   מנוע שהספקו עולה על 0.5 קילווט יוגן בפני עומס יתר על ידי מבטח המיועד לו בלבד , המפסיק אוטמטית זרם העלול לגרום נזק למנוע בשל התחמממות .

(ב)   מפסק אוטומטי תלת מופעי להגנת מנוע בפני עומס יתר מותר שיופעל על ידי שני מופעים בלבד , המפסק האוטומטי ינתק בו זמנית את כל שלושת המופעים .

(ג)    בנוסף להגנה בפני עומס יתר הנדרשת בתקנת משנה ( א) , יוגנו מוליכי המעגל על ידי מבטח בפני זרם קצר .

40.       הגנה בפני זרם קצר במעגל זינה למנועים אחדים

אין להשתמש בנתיך או במפסק אוטומטי יחיד להגנה בפני זרם קצר במעגל זינה של מנועים אחדים חד מופעיים או תלת מופעיים , ללא הגבלת מספרם ואו הספקם , אלא אם כן כל אחד מהמנועים מוגן בפני עומס יתר .

41.       הגנה משותפת של מנועים אחדים בפני זרם יתר

אין להזין ממעגל אחד , חד מופעי או תלת מופעי , מנועים אחדים אלא אם כן הספקו של כל מנוע אינו עולה על חצי קילווט והזרם הנקוב של המבטח בפני זרם יתר במעגל הזינה אינו עולה על 10 אמפר .

42.       אפשרות תחזוקה , איוורור וקריאת שלט הזיהוי

מכשירי חשמל קבועים ונייחים יותקנו במצב במאפשר תחזוקה נאותה ללא סיכון , בתנאי איוורור כנדרש על ידי היצרן לגבי המכשיר וכן המאפשר קריאת שלט הזיהוי לאחר ההתקנה .

43.       איסור שימוש בצינור גמיש ממתכת

אין להשתמש בצינור גמיש ממתכת כהגנה על מוליכי של מכשיר חשמלי המיועד לטלטול תוך שימוש תקין בו .

 

פרק ה' : התקנת קבלים לשיפור מקדם ההספק

44.       מפסק או מגעון לחיבור הקבל

מפסק או מגעון לחיבורו של קבל יהיו בעלי זרם נקוב השווה לפחות 1.43 פעמים הזרם הנקוב של הקבל , אלא אם כן היצרן ייעד אותם במיוחד לחיבור קבלים .

45.       קבל המיועד למכשיר אחד

(א)   קבל המיועד למכשיר אחד יחובר להדקי הזינה של המכשיר או קרוב אליהם ככל האפשר.

(ב)   אמצעי הניתוק של המכשיר מהזינה ינתק אם את הקבל המיועד למכשיר זה.

 

46.       הגנה בפני זרם קצר

(א)   מוליכים במעגל זינה לקבל יוגנו בפני זרם קצר על ידי מבטח בעל זרם הנקוב השווה לזרם הנקוב של הקבל כפול 1.43 לזרם נקוב גבוה יותר , הקרוב ביותר מתוך הסדרה התיקנית של הקבל , ולא לזרם הנקוב של המבטח במעגל הזינה .

 

47.       אמצעים לפריקת מטענו של קבל

(א)   קבל יצוייד באמצעים מתאימים לפריקת מטענו .

(ב)   אמצעי הפריקה יבטיחו כי דקה אחת לכל היותר לאחר ניתוקו של הקבל מהזינה לא יישאר בין הדקיו מתח העולה על 50 וולט .

(ג)    אמצעי הפריקה יהיו מחוברים באופן קבוע להדקי הקבל , או יתחברו אליהם אוטומטית בעת ניתוקו של הקבל מהזינה .

(ד)    מחובר קבל במישרין לכריכות של מכשיר חשמלי , יחושבו כריכות המכשיר כאמצעי פריקה מספיקים .

48.       אופן התקנה של קבלים

הקבלים יוגנו בפני הצטברות לכלוך ובפני רטיבות ויותקנו בתנאי איוורור נאותים ובאופן שיאפשר גישה נוחה אליהם .

                            פרק ו'  : התקנת דוד שמש

 

49.       זינת דוד שמש

(א)   דוד שמש יוזן על ידי מעגל סופי מיוחד בלוח של המיתקן .

(ב)   נעשית זינת דוד שמש על ידי כבל על קיר חיצוני של מבנה או על גג , יהיה הכבל שלם לכל אורכו , אין להתקין כבל זה בצמוד לצינור מים .

 

50.       מפסק ונורת סימון

(א)   לדוד שמש יותקנו מפסק ונורת סימון בפנים המבנה , כפי שנדרש בתקנות 30 , 31 ו- 35 .

(ב)   בנוסף למפסק המותקן לפי תקנת משנה (א ) יותקן לכל דוד שמש , שלא נמצא בתוך המבנה שהוא משרת , מפסק צמוד לקונסטרוקציה שעליה נמצא הדוד .

(ג)    על המפסק המותקן לפי תקנת משנה (ב ) , להתאים לדרגת הגנה IP557   לפי תקן ישראלי ת"י 981 , היינו עליו להיות מוגן בפני חדירת אבק והצטברותו , בפני גשם ובפני פגיעות מכניות

51.       סימון דוד והמפסק

 

(א)   הדוד והמפסק המותקנים לפי תקנה 50 ( ב) יסומנו באופן המאפשר זיהוי של הלוח שממנו ניזון הדוד , קיים במבנה מספור לדירות , יכלול הסימון את מספר הדירה .

(ב)   על אף האמור בתקנת משנה ( א) , כאשר מותקן דוד אחד בלבד במבנה שיש בו רק לוח ראשי אחד , לא תחול עליו , על המפסק שלו וכן על תיבות המעגל המזין אותו חובת סימון .

 

52.       התקנת הארקה

הארקה במיתקן החשמל של דוד שמש תותקן על ידי מוליך הארקה אשר יובא במעגל הדוד מהלוח המזין אותו , נעשית זינת הדוד על ידי כבל , יהיה מוליך ההארקה כלול בכבל .

53.       הגנת אבזרים פלסטיים

אביזרים מחמרים פלסטיים של מיתקן החשמל המותקנים תחת כיפת השמיים יהיו מסוג העמיד בפני קרינת שמש , או יוגנו בצורה נאותה בפני קרינה זו .

טבלה 1: המשמעות של הספרה הראשונה בקוד IP

ספרה ראשונה

הגנה מעצמים קשים

נבחן על ידי

הגנה לאנשים מפני חלקים מסוכנים

0

ללא הגנה

ללא

ללא הגנה

1

עצמים קשיחים, 50 ממ

50 ממ, 50 ניוטון

מגע של גב היד

2

עצמים קשיחים, 12.5 ממ

12.5 ממ, 30 ניטון

מגע אצבע

3

עצמים קשיחים, 2.5 ממ

2.5 ממ, מוט פלדה, 3 ניוטון

מגע עם כלי עבודה

4

עצמים קשיחים, 1 ממ

1 ממ, חוט פלדה, 1 ניטון

מגע עם חוט

5

מוגן אבק (Dust Protected)

תא אבק

מגע עם חוט

6

אטום אבק (Dust Tight)

תא אבק

מגע עם חוט

טבלה 2: המשמעות של הספרה השנייה בקוד IP.

ספרה שנייה

הגנה מפני חדירת מים

נבחן על ידי

משמעות לגבי הגנה ממים

0

ללא

ללא

ללא

1

טפטוף אנכי

תיבת טפטוף, 10 דקות

טיפות מים, התעבות

2

טפטוף 15 מעלות

תיבת טפטוף, 2.5 דקות לכל צד

טפטוף קל עד 15 מעלות 
מהאנך.

3

רסס

Oscilating Tube, ±60º,  
10 דקות 

טפטוף עד 60 מעלות 
מהאנך

4

Splashing

Oscilating Tube, ±180º,  
10 דקות 

רסס מכל הכיוונים

5

התזה (Jetting)

צינור 6.3 ממ, מרחק 2.5-3 מטר
3 דקות, 12.5 I/Min

מים בלחץ נמוך 
מכל הכיוונים

6

התזה (Powerful Jetting)

צינור 6.3 ממ, מרחק 2.5-3 מטר
3 דקות, 100 I/Min

מתזי מים

7

טבילה זמנית

טבילה במיכל עם מים, 0.15 מטר 
מגובה עליון, 1 מטר מתחתית, 
למשך 30 דקות.

מוגן כנגד חדירה של מים 
כתוצאה מטבילה זמנית

8

טבילה מתמשכת

בהתאם להגדרות היצרן.

מוגן כנגד חדירה של מים
כתוצאה מטבילה ממושכת

פרק ז ' : הוראות שונות

1.    ביטול

תקנות החשמל ( מעגלים סופיים הניזונים במתח נמוך) התש"ם – 1979 – בטלות .

2.    תחולה

תקנות אלה יחולו על כל מתקן חשמלי שהותקן לאחר תחילתן או שנעשו בו שינויים יסודיים לאחר תחילתן .

3.    תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן .

 

י"ח בתשרי התשמ"ה ( 14 באוקטובר 1984 )        משה שחל

( חמ 3-1730 )                                               שר האנרגיה והתשתית .

bottom of page